Kontakt

Swiss-Lab Sp. z o.o.
ul. Śmiała 30, 01-523 Warszawa

Infolinia: 801 000 277
e-mail: info@swisslab.pl

Tel.: 22 266 85 05
Faks: 22 266 85 04

NIP: 525-25-15-545
REGON: 144873305
Rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000394350, kapitał zakładowy w wysokości 100.000 złotych